МЕНЮ

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ВІКТОРИНИ

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
участі вікторини на в вікторині на сайті www.d-ors.com.ua.
(далі по тексту «Вікторина»)ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці офіційні правила участі у вікторині на сайті www.d-ors.com.ua (далі по тексту – «Правила») визначають порядок та умови проведення Вікторини. Переможців Вікторини буде визначено в порядку та на умовах, викладеними в Правилах. Організатор Вікторини, на свій розсуд, має право залучати для проведення Вікторини третіх осіб.

1.2. Організатором та виконавцем Вікторини є Товариство з обмеженою відповідальністю «Айкор Консьюмер» (місцезнаходження: 02094, м. Київ, вул. Червоноткацька, 42Д) (далі по тексту – «Організатор»).

1.3. Організатор не несе відповідальності за не ознайомлення Учасника з даними Правилами.

1.4. Територія проведення Вікторини: Вікторина проводиться на всій території України (за винятком тимчасово окупованих територій та території проведення Операції об'єднаних сил) в Інтернет мережі на сайті за адресою www.d-ors.com.ua.

1.5. Період проведення Вікторини: Вікторина проводиться з 20 грудня 2020 року до 28 лютого 2021 року. Період проведення Вікторину може бути змінено Організатором за його власним рішенням.

1.6. Результати Вікторини зберігаються у Організатора та в індивідуальному порядку не підлягають публічного розголосу. Результати Вікторини можуть бути опубліковані узагальненим числом та виставлені на сторінці фейсбук та інстаграм

1.7. Дана Вікторина не є лотереєю, азартною або іншою, заснованою на ризику грою і учасники Вікторини не несуть майнових ризиків, пов'язаних з участю в Вікторині. Процедура проведення Вікторини не пов'язана з внесенням учасниками плати. Організатор не отримує винагороду від Учасників за участь у Вікторині.

1.8. Мета проведення Вікторини – ознайомлення споживачів з виробом медичного призначення D-ORS.ТЕРМІНИ

2.1. «Учасник»- фізична особа – користувач мережею Інтернет, яка відповідає вимогам Розділу 3 цих Правил, підтвердила свою Участь у Вікторині, та виконала усі дії, передбачені цими Правилам.

2.2. «Заохочення» — заохочення, надане з метою популяризації виробу медичного призначення D-ORS, та яке здобувається на умовах передбачених цими Правилами.

2.3. «Переможець» – Учасник, який належним чином та в повному обсязі виконав Правила Вікторину та отримав право на отримання Заохочення Вікторину.ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ ВІКТОРИНИ

3.1. Участь у Вікторині можуть взяти дієздатні громадяни України, яким на дату проведення Вікторини виповнилося 18 (вісімнадцять) років, котрі проживають на території України та які в період проведення Вікторини виконали всі Правила та умови Вікторини.

3.2. Учасниками Вікторини не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:

3.2.1. особи, яким на момент проведення Вікторину не виповнилось 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи. Організатор Вікторину не зобов'язаний перевіряти право та дієздатність Учасників Вікторину;

3.2.2. нерезиденти України та особи без громадянства;3.3. Беручи участь в Вікторині, Учасник Вікторину підтверджує, що він ретельно ознайомився з Правилами Вікторину та погоджується з усіма умовами цієї Вікторини.

3.4. Під час участі у Вікторині Учасники зобов'язуються дотримуватись вимог даних Правил та норм чинного законодавства України, та у випадку не виконання вимог цих Правил та вимог законодавства України, втрачають право на подальшу участь у Вікторині.

3.5. У випадку надання недостовірних даних Учасником Вікторину, в тому числі щодо засобів зв'язку, наданих, в т.ч. для отримання Заохочення, Організатор звільняється від обов'язку вручення Заохочення, а такий Учасник втрачає право на отримання такого Заохочення.

3.6. Учасники Вікторини, котрі порушують вимоги цих Правил підлягають відстороненню Організатором від участі в Вікторині.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ВІКТОРИНИ

4.1. Для того, щоб взяти участь в Вікторині та стати Учасником Вікторину всім охочим, котрі відповідають вимогам цих Правил необхідно протягом Періоду проведення Вікторину здійснити дії в наступній послідовності:

1) Зайти на сайт www.d-ors.com.ua

2) Вибрати розділ «Спробуй»

3) Ознайомитись із Правилами Вікторини

4) Ознайомитись із відео про виріб медичного призначення D-ORS

5) Перейти за посиланням та пройти тест – дати відповіді на запитання

6) Надати інформацію для відправки Заохочення: ПІБ, e-mail адресу, індекс, поштову адресу

7) Відправити дані для перевірки Організатору: після наданої інформації та відповідей на запитання натиснути кнопку «Відповісти».

8) При наданні мінімум шести із восьми правильних відповідей – Учасник отримає Захочення від Організатора.Кожен Учасник має право взяти участь в Вікторині лише 1 раз.4.2. Учасники, котрі виконали всі перелічені в п. 4.1. даних Правил дії, можуть претендувати на Заохочення Вікторини.

4.3. Організатор Вікторину зберігає за собою право змінювати процедуру та час визначення Переможців Вікторини шляхом розміщення відповідної інформації на сайті www.d-ors.com.ua.ФОНД ЗАОХОЧЕННЯ

5.1. Заохоченням Вікторини є 4 пакетика D-ORS з наліпкою: «Не для продажу. Для особистого застосування», брошура з витягом з Інструкції до виробу медичного призначення D-ORS.

5.4. Заохочення надаються Організатором та надійде у поштову скриньку Учасника за вказаною інформацію.

5.5. Заохочення Вікторини обміну не підлягають.

5.6. Заохочення Вікторини не може бути замінене грошовим або будь-яким іншим еквівалентом.

5.7. Учасники Вікторини мають право отримати Заохочення виключно на умовах, які визначені в цих Правилах.

5.8. Переможець Вікторини може отримати відповідне Заохочення лише один раз в межах відповідного Вікторину.

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ

6.1. Для отримання Заохочення Переможцю Вікторину необхідно надати всю інформацію для відправки Організатору під час проходження тестування.

6.2. Організатор не несе жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Вікторини, в т.ч. інформації щодо контактів з ними. Всі негативні наслідки надання такої інформації несе відповідний Учасник Вікторини.

6.3. Всі витрати, пов'язані з отриманням Заохочення Учасником несе Організатор. Учасник отримує Заохочення безкоштовно.

6.4. Неухильне додержання всіх умов цих Правил, виконання всіх передбачених цими Правилами дій та надання всієї передбаченою цими Правилами інформації/документів є необхідною умовою отримання Переможцями Вікторини Заохочень. Відмова від виконання будь-яких положень цих Правил та/або ненадання/неповне надання необхідної інформації/документів, та/або невиконання (неналежне виконання) всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного Учасника права на одержання Заохочення. При цьому, такий Учасник вважається таким, що відмовився від отримання Заохочення та не має права на вимогу/одержання від Організатора будь-якої компенсації.

НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Здійснивши дії, передбачені п. 4.1. цих Правил, особа автоматично стає Учасником Вікторини, погоджується з Правилами цієї Вікторини та дає згоду на обробку персональних даних.

7.2. Беручи участь у Вікторині, Учасник розуміє та погоджується з цими Правилами та тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані, можуть збиратися, використовуватися, оброблятися, реєструватися та зберігатися Організатором виключно з метою вручення Заохочень, а також на інші цілі, визначені даними Правилами.

7.3. Учасники Вікторини, беручи участь в Вікторині, добровільно погоджуються надати Організатору інформацію (включаючи особисту), визначену Організатором як необхідну для участі в Вікторині або для отримання Заохочення.

7.4. Учасник Вікторини бере участь у Вікторині особисто, від свого імені, добровільно та самостійно. Учасник Вікторини бере на себе всі ризики щодо наслідків та відповідальності, які пов'язані з участю в Вікторині, отриманням права на Заохочення та отриманням Заохочення.

7.5. Порушення Учасниками Вікторину цих Правил або відмова Учасників Вікторину від належного виконання цих Правил (у т ч. порядку та строків проведення Вікторини та/або отримання Заохочення Вікторину тощо) та/або ненадання будь-якої інформації, визначених Організатором як необхідних для участі в Вікторині та/або отримання Заохочення, вважається відмовою Учасника від участі в Вікторині. При цьому така особа не має права на одержання від Організатора Вікторину та/або залучених ним третіх осіб будь-якої компенсації.

7.6. Інформація, що надається Учасником для участі в Вікторині та/або отримання Заохочення, є інформацією щодо персональних даних Учасника та охороняється відповідно до чинного законодавства України. Прийняття Учасником участі в цьому Вікторині підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше використання та обробку.

7.7. Беручи участь у Вікторині, Учасник розуміє та погоджується, з даними Правилами та тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані, можуть збиратися, використовуватися, оброблятися, реєструватися та зберігатися Організатором з метою вручення Заохочень, а також на інші цілі, визначені даними Правилами.

7.8. Учасники Вікторини не мають застережень стосовно передачі своїх персональних даних, в межах і для цілей цих Правил Організатору. Учасники погоджуються з тим, що їх дані, отримані Організатором, в Період проведення Вікторину та занесені в базу даних, можуть бути в подальшому використані організатором без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями – для відправлення інформації, повідомлень і таке інше. Згода Учасника вважається наданою з моменту відмітки «Погоджуюсь на використання моїх персональних даних» перед (на сайті www.d-ors.com.ua) та під час проходження тестування (у відповідному бланку тестування). Обробка персональних даних про расове, етнічне походження, політичні, релігійні переконання, про членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя – не здійснюється.

7.9. Організатор гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України про захист персональних даних, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України.

7.10. Беручи участь в Вікторині кожен Учасник Вікторину підтверджує, що він, з моменту початку його участі в Вікторині належним чином повідомлений про мету збору його персональних даних, та ознайомлений з правами визначеними в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

7.11. Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних Учасників від неправомірного або випадкового доступу до них третіх осіб, а також інших неправомірних дій. Організатор також не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

7.12. Кожен з Учасників Вікторини зберігає за собою право доступу до своїх персональних даних, право на внесення змін, а також на вимогу припинення обробки своїх персональних даних.ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ ВІКТОРИНУ

8.1. Відносини між Учасниками та Організатором регламентується цими Правилами та діючим законодавством України. Інформування щодо Правил та умов проведення Вікторину здійснюється за допомогою розміщення цих Правил на Інтернет-сайті http://www.d-ors.con.ua/ а також опублікування умов проведення та участі у Вікторині на сторінках телеканалу www.instagram.com/aicore/ та www.facebook.com/aicore/ з гіперпосиланням на ці Правила.

8.2. Організатор залишає за собою право на власний розсуд змінювати, доповнювати або видаляти будь-які умови цих Правил в будь-який час без попереднього повідомлення про це Учасників. Зміни та/або доповнення до Правил набувають чинності з дати розміщення таких змін та/або доповнень на Інтернет-сайті http://www.d-ors.com.ua/ якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами та/або доповненнями до цих Правил.ІНШІ УМОВИ

9.1. Беручи участь в Вікторині Учасник Вікторину підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Організатор має право в будь-який момент протягом всього строку проведення Вікторину вносити зміни та/або доповнення до Правил. Учасник заздалегідь погоджуєтеся з можливими змінами Правил та зобов'язуєтесь дотримуватись відповідних змінених Правил. Порушення Учасником умов цих Правил або відмова Учасника від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Вікторині та отримання Заохочень, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

9.2. Беручи участь в Вікторині, тим самим кожен Учасник підтверджує свою згоду на безкоштовне надання таким Учасником інформації з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, в тому числі у розумінні положень статей 296, 307 та 308 Цивільного кодексу України та відповідно до інших норм чинного законодавства України.

9.3. Організатор забезпечує неупередженість та об'єктивність процедури визначення Переможців, що мають право на отримання Заохочень, у відповідності з цими Правилами.

9.4. Організатор залишає за собою право стосовно надання чи не надання роз'яснень Учасникам щодо визначення Переможців.

9.5. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даного Вікторину не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якої іншої причини неконтрольованої Організатором, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Вікторинb, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Вікторини.

9.7. Організатор не несе відповідальності за:

– неотримання переможцем Заохочення з вини самого Переможця;

– неотримання переможцем Заохочення в зв'язку з настанням форс-мажорних обставин передбачених цими Правилами;

– за відмову Переможця від одержання Заохочення;

– у разі неможливості ідентифікувати Переможця Вікторину;

– інші обставини, які не залежать від Організатора.В будь-якому випадку Організатор не сплачує Переможцю жодних компенсацій.

9.8. Під час проведення Вікторинуичи після його закінчення, Організатор не зобов'язаний вести переписку з потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможців на умовах Вікторини чи будь-яких інших подібних питань щодо Вікторину.

9.9. Організатор та Учасники (далі – Сторони) вживатимуть всіх необхідних заходів для вирішення будь-яких суперечок, що виникають у зв'язку з цими Правилами та/або участю в Вікторині та/або отриманні Заохочення або суперечок, що випливають з них шляхом переговорів.

9.11. Організатор не несе відповідальності за незабезпечення надання Переможцям Заохочення у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Вікторини. У разі виникнення обставин форс-мажору Вікторина припиняється, визначення Переможців та забезпечення надання Переможцям Заохочення не відбувається. При цьому жодних підтверджуючих документів стосовно настання форс-мажорних обставин, визначених в цьому пункті, Організатор Переможцям надавати не зобов'язаний та виплата будь-яких компенсацій Організатором не здійснюється.

9.12. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.